Inden indflytning på Skovbrynet udarbejdes et boligdokument, som omfatter leje af værelse og beboerens andel af fællesarealer. Derudover indgås en aftale på omsorgsdelen (støttebehovet) med den enkelte kommune. Grundtaksten ligger fast i overensstemmelse med takstbladet og er der behov for yderligere støtte, forhandles denne individuelt mellem bostedet og kommunen.

Derudover udarbejdes for den enkelte beboer en betalings aftale  Denne indeholder dels betaling til bostedet for husleje, varme, el, vand, licens samt kørsel, dels et beløb til kost, vask, rengøring, ferie og egne daglige fornødenheder. Der oprettes en konto til beboeren med tilhørende hævekort, således at beboerens økonomi ikke blandes med bostedets. Betalingsaftalen underskrives af beboer eller dennes værge samt Skovbrynet.

Bostedet er beboeren behjælpelig med administration af økonomi. Har beboeren en værge, varetager denne opgaven. Dog oprettes altid en konto til beboeren med hævekort til betaling af daglige fornødenheder og ferier. Hvis der er udpeget en værge, indgås en værgemålsaftale, som indeholder en afstemning af begge parters forventninger til samarbejdet.Skovbrynet - Sørup Skovvej 4, 4684 Holmegaard - Tlf.: 5556 2930